چای عاشقانه

 

 

و چای دغدغه عاشقانه خوبی ست

برای بوسه گرفتن بهانه خوبی ست

حياط آب زده ، تخت چوبی و من و تو

چقدر بوسه ، چه عصری ، چه خانه خوبی

قبول کن به خدا خانه شما خانم

برای فاخته ها آشيانه خوبی ست

. . .

دوباره باز رسيديم چای می خواهم

برای بوسه گرفتن بهانه خوبی ست

                                                                   کلاغ

 

 

من که جايی دنج تر و ساکت تر از خونه مارمولک برا چای همراه با بوسه سراغ ندارم . شما چطور ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید